ท่องเที่ยว ภาคอิสาน » รู้จักเมืองสุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่

รู้จักเมืองสุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่

2 สิงหาคม 2017
164   0

Sharing is caring!

advertise

รู้จักเมืองสุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่

 

สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท
ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม

 

จังหวัดสุรินทร์เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรม ประเพณี อันดับต้นๆ เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดคือ “ช้าง” ที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง จนได้ชื่อว่า “ถิ่นช้างใหญ่” จะมีวัฒนธรรม พิธีกรรม ประเพณี ต่างๆเกี่ยวกับช้าง ซึ่งมีมาตั้งปี 2498 สืบทอดกันมาอย่างช้านาน ที่ทำให้จังหวัดสุรินทร์เป็นที่รู้จักเลยก็คือ งานช้างประจำปี ที่มีการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นงานประจำปี และยังมีโปรโมทออกสื่อ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อีกด้วย ส่วนรายละเอียดต่างๆของจังหวัดสุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ มีดังต่อไปนี้ มาดูกันเลย

 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสุรินทร์ แต่เดิมมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีต ช่วงนั้นมีช้างศึกหลุดออกจากเมืองหลวงกรุงศรีอยุธยามาแถบจังหวัดสุรินทร์ จึงมีคำสั่งให้ขุนนางจับกลับเมืองหลวง การจับช้างศึกกลับเมืองหลวงครั้งนั้นต้องใช้ ควาญช้างถึง 5 คน หนึ่งในนั้นคือ เชียงปุม ที่ได้รับการตอบแทนความดีจากกลับคุมช้างศึกกลับเมืองหลวง เป็นผู้ครองเมือง จากนั้นได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น พระยาสุรินทร์ภักดี

 

จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือ อีสานใต้ หากจาก กทม. ประมาณ 420 กม. อาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ตราสัญลักษณ์เป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกันเกรา พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสูง มีภูเขาขึ้นสลับซับซ้อนกันหลายลูก มีป่าทึบเป็นไปป่าที่มีความหลากหลายชีววิทยา จะเทือกเขาพนมดงรักจะทอดยาวตามแนวไทย – กัมพูชา ที่ตั้งของอ. เมืองสุรินทร์ เป็นภูเขาไฟเก่าที่ดับลงแล้ว มีแหล่งน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญของเมือง คือ แม่น้ำมูล แม่น้ำซี แม่น้ำห้วยพลับพลา

 

พื้นที่ตามการปกครองของเมืองสุรินทร์มีประมาณ 1,434,001 ไร่ โดยแบ่งเป็นอำเภอเป็น 14 อำเภอ การคมนาคม สามารถเดินทางได้หลายทางเช่น รถทัวร์ รถไฟ ในจังหวัดจะมีระบบขนส่งมวลชน มี รถเมย์สีชมพู ตุ๊กตุ๊ก มอเตอร์ไซค์รับจ้าง สามล้อปั่น ประชากรมีประมาณ 1,380,399 คน ซึ่งมีประชากรเป็นอันดับ 10 ของประเทศ โดยจะแบ่งออกเป็นชาวไทย 4 เชื้อชาติ ดังต่อไปนี้ ชาวไทยเขมร ชาวไทยกูย ชาวไทยอีสาน และชาวไทยจีน

 

มีมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมากมาย อาทิเช่น ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) วัดบูรพาราม ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด น้ำตกไตรศีรี อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จุดชมวิวผานางคอย เขาศาลา

 

ศาสนาของคนในจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นศาสนาพุทธและจะมีความเชื่อและพิธีกรรมที่เรียกว่า รำมะม๊วด และ รางแซนโฏนตา ศิลปหัตถกรรมที่โด่งดังในจังหวัดก็จะมี เครื่องเงิน ผ้าไหม ประคำ หมอนขิด มีบุคคลที่สำคัญที่สร้างคุณงามความดีมากมาย อาทิเช่น พระยาสุรินทร์ภักดี พระศรีนครเตา พระธรรมโสภณ พระธรรมโมลี นายเสนอ มูลศาสตร์ เป็นต้น

 

 

อ่านบทความท่องเที่ยวภาคอิสาน ที่นี่